KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 • 1. Tanımlar
 • 2. Yasal Dayanak
 • 3. Kapsam
 • 4. Veri Sorumlusu Siciline Kayıt (Verbis)
 • 5. Kişisel Verilerin Sınıflandırılması
  • a. Kişisel Veri
  • b. Özel Nitelikli Kişisel Veri
 • 6. Aydınlatma Ve Bilgilendirme Yükümlülüğü (“Aydınlatma Yükümlülüğü”)
 • 7. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları (“İşlenme Şartları”)
  • a. Kişisel Veriler
  • b. Özel Nitelikli Kişisel Veriler
 • 8. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler (“Genel İlkeler”)
  • a. Hukuka Ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olma
  • b. Doğru Ve Gerektiğinde Güncel Olma
  • c. Belirli, Açık Ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme
  • d. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı Ve Ölçülü Olma
  • e. Mevzuatta Öngörülen Veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Sürede Muhafaza
 • 9. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amaçları
 • 10. Aday Çalışanların Kişisel Verileri
 • 11. Ziyaretçi Verileri
  • a. Ziyaretçi Giriş Çıkış Fiziksel Mekân Kayıtları
  • b. Ziyaretçilere Sağlanan İnternet Erişimi
 • 12. Tedarikçi / Alt İşveren / İş Ortağı Kişisel Verileri
 • 13. Güvenlik Kamerası Kullanımı
 • 14. Kişisel Verilerin Aktarılması
  • a. Alıcı Grupları
  • b. Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarımı
  • c. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması
 • 15. Veri Güvenliği Politikası
 • 16. İlgili Kişinin Hakları Ve Bu Hakların Kullanılması
 • 17. İlinti
 • 18. Yürürlük
 • Ek1. Genel Aydınlatma Metni
 • Ek2. İlgili Kişi Başvuru Formu
 • Ek3. Aday Çalışan Aydınlatma Metni
 • Ek4. Ziyaretçi Aydınlatma Metni
 • Ek5. Tedarikçi / Alt İşveren / İş Ortağı Aydınlatma Metni
 • Ek6. Müşteri Aydınlatma Metni
 • 1. TANIMLAR
  Politika; Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesine dair olan bu Politikayı
  KVKK; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu
  Kurul; Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu
  Kurum; Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu
  Veri Sorumlusu; Kişisel verileri işleme amaç ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu ve Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yaptırmakla yükümlü HASEL İSTİF MAKİNALARI ANONİM ŞİRKETİ’ni (HASEL)
  VERBİS; Veri Sorumluları Sicili’ni
  Kişisel Veri; Kanuna uygun bir biçimde Politikanın 4a. Maddesinde tanımlı veriyi
  Özel Nitelikli Kişisel Veri; Kanuna uygun bir biçimde Politikanın 4b. Maddesinde tanımlı veriyi
  Kişisel Verilerin İşlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi/ kaydedilmesi / depolanması/ muhafaza edilmesi/ değiştirilmesi / yeniden düzenlenmesi / açıklanması / aktarılması / devralınması / sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
  İlgili Kişi; Kişisel Veri Sahibini yani kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
  III. Taraf; HASEL çalışanları dışında kalan tüm gerçek kişileri,
  Aydınlatma; Kişisel verinin işlenmesine dair olarak, ilgili kişinin Kanuna uygun bir biçimde bilgilendirilmesini
  Açık Rıza; Kişisel verinin işlenmesine dair olarak, işleme konusuna dair bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanarak açıklanan ve kişisel verinin işleme amacıyla sınırlı olarak verilmiş olan onayı
  ifade eder

 • 2. YASAL DAYANAK
  Bu Politika, KVKK’nın yayımı tarihinde yürürlükte bulunan formuna dayanılarak hazırlanmıştır.
 • 3. KAPSAM
  HASEL tarafından kişisel verileri işlenen HASEL çalışanları dışında kalan tüm gerçek kişileri kapsar. Buna göre Politika’nın kapsamındaki kişi grupları çalışanlar dışında (aday çalışan, iş ortağı, alt işveren, tedarikçi, yüklenici çalışanları, yetkilileri; ziyaretçiler vb üçüncü taraflar) kalan kişilerdir. KVKK sadece gerçek kişilere yönelik düzenlendiğinden tüzel kişi verileri kişisel veri olarak değerlendirilmez ve tüzel kişiler kapsamda değildir.
 • 4. VERİ SORUMLUSU SİCİLİNE KAYIT (VERBİS)
  HASEL tarafından, KVKK madde 16 kapsamında VERBİS kayıt yükümlülüğü yerine getirilir.
 • 5. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI
  • a. Kişisel Veri
   Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiye ait her türlü bilgi kişisel veridir.
  • b. Özel Nitelikli Kişisel Veri
   Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biometrik ve genetik veriler özel nitelikli kişisel verilerdir.
 • 6. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
  KVKK nın 10. Maddesi ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ”in 4. maddesi ile veri sorumlusuna ilgili kişinin aydınlatılması yükümlülüğü getirilmiştir. Bu kapsamda HASEL tarafından ilgili kişi KVKK na uygun bir biçimde aşağıdaki hususlarda HASEL tarafından bilgilendirilir.
  • • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
  • • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
  • • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
  • • Kişisel verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
  • • İlgili kişinin haklarının neler olduğu, bu haklarına ilişkin taleplerini ne şekilde iletebileceği, bu taleplerinin değerlendirme ve geri bildirim süresinin ne olduğu,
 • Aydınlatma Yükümlülüğünün sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle yerine getirilmesi mümkün olup (Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ madde 5) HASEL tarafından amaca uygun usuller takip edilerek aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.
 • 7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI (İŞLEME ŞARTLARI)
  Verilerin işlenmesi bakımından “GENEL İLKELER” ile birlikte aşağıda yer alan işleme şartlarına riayet edilir.
  • a. Kişisel veriler ilgili kişinin AÇIK RIZASI OLMADAN işlenemez. Ancak KVKK nun 5. Maddesi kapsamında sayıldığı hali ile aşağıda yer alan şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür.
   • I. Kanunlarda açıkça öngörülme
   • II. Fiili imkânsızlık nedeniyle rıza açıklayamayacak durumdaki veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisi veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olma
   • III. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
   • IV. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
   • V. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
   • VI. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
   • VII. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  • b. Özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin AÇIK RIZASI OLMADAN işlenemez. Ancak KVKK nun 6. Maddesi gereği açık rızanın olmadığı halde özel nitelikli kişisel veri ancak Kurul tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki durumlarda işlenebilir.
   • I. İlgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenebilir.
   • II. İlgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.
 • 8. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER (GENEL İLKELER)
  Verilerin işlenmesi bakımından “İŞLENME ŞARTLARI” ile birlikte aşağıda yer alan genel ilkelere riayet edilir.
  • a. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olma
   Veri işleme faaliyeti HASEL tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütülmekte ve veriler doğru ve gerektiğinde güncel bir biçimde, belirli, açık ve meşru amaçlarla ve de amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlenmektedir.
  • b. Doğru Ve Gerektiğinde Güncel Olma
   Veri işleme faaliyeti doğru ve gerektiğinde güncel olması için gerekli tedbirler alınmaktadır.
  • c. Belirli, Açık Ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme
   HASEL, veri işleme faaliyetinin amacını açıkça ortaya koymakta ve bu amaçla bağlantılı olarak, amacın gerektirdiği ölçüde veri işleme faaliyetini gerçekleştirilmektedir.
  • d. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı Ve Ölçülü Olma
   Veri işleme faaliyeti yalnızca işleme amacının gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde yürütülmeli ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan veya ileride gerçekleştirmesi muhtemel amaçlarla yani ileride gerçekleşmesi muhtemel amaçlara yönelik olarak işleme faaliyeti yapılmamaktadır.
  • e. Mevzuatta Öngörülen Veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme
   HASEL tarafından veri işleme faaliyetine konu kişisel veriler KVKK hükümleri tahtında ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen süre veya işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda,
   • I. Öncelikle saklama süresinin yasal olarak belirlenip belirlenmediği tespit edilmektedir.
   • II. Eğer herhangi bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmaktadır
   • III. Eğer herhangi bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan süre kadar saklamaktadır.
   • V. Yasal düzenlemelerde yer alan sürenin sona ermesi veya veri işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler HASEL tarafından HASEL imha sürelerine veya ilgili kişinin başvurusuna istinaden uygun imha yöntemi ile (silme/ yok etme / anonimleştirme) imha edilmektedir.
 • 9. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN AMAÇLARI
  • a. Yasal ilke ve kurallara aykırı olmamak kaydı ile bu politikada yer alan kurallara uygun olmak kayıt ve şartı ile kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.
   • • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
   • • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
   • • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
   • • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi (Tamamı)
   • • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
   • • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
   • • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
   • • İSG Faaliyetlerinin Yürütülmesi
   • • İç Denetim /Disiplin Süreçlerinin Yürütülmesi
   • • Veri Sorumlusu olarak yürütülen Veri İşleme Faaliyeti operasyonlarının Güvenliğinin Temini
   • • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Başvuru ve Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
   • • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
   • • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
   • • Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri
   • • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
   • • Ücret Politikasının Yürütülmesi
   • • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
   • • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
   • • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
   • • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
   • • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
   • • İş / Planlama/ Üretim/ Operasyon Süreç ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi - Sürekliliğinin Temini
   • • Lojistik Faaliyetlerinin Sürdürülmesi
   • • Mal / Hizmet Satın Alma Süreçlerinin Yürütülmesi
   • • Mal / Hizmetlerin Tanıtım Faaliyetlerinin Yürütülmesi
   • • Üretime Konu Mal Satış - Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
   • • Üretime Konu Mal- Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
   • • Talep / Şikâyetlerin Takibi
   • • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
   • • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
   • • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temin ve Takibi
   • • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temin ve Takibi
   • • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
   • • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • 10. ADAY ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL VERİLERİ
  • a. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi
   Adaylık süreci başlangıcında, Hasel tarafından, veri sorumlusu olmanın bir gereği olarak, aday çalışan adaylık sürecinde hangi verilerinin hangi amaçlarla işleneceği, verilerin ne sureler ile muhafaza edileceği ve ilgili kişi sıfatı ile KVKK nun 11. Maddesi kapsamındaki hakları konusunda bilgilendirilir.
  • b. Özel Nitelikli Kişisel Veriler
   İşin Niteliği ve yasal zorunluluklar gerektirmediği müddetçe aday çalışanın özel nitelikli verileri ( sağlık, dernek vakıf sendika üyeliği, ceza ve mahkumiyet verileri, cinsel hayat, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inancı, mezhebi, dini veya diğer inançları, kılık kıyafeti, biometrik verileri, genetik verileri) Hasel tarafından işlenmez.
  • Ancak
  •  I. İşin niteliği veya kanuni zorunluluk nedeniyle veya aday çalışanın ilettiği özgeçmiş kapsamında yer alıyor olması nedeni ile özel nitelikli kişisel veriler işleme faaliyetine konu ediliyor ise bu takdirde iş bu kişisel verilerin sadece işin niteliğinin veya kanuni zorunlulukların gerektirdiği ölçü ve sınırlarda işlenebilir.
  • II. Aday Çalışan Tarafından İletilen Referans Bilgileri
  • Aday çalışan tarafından iletilen referans bilgileri adayın bildirdiği referansa ait kimlik, iletişim ve mesleki deneyi bilgileridir. Ve bu bilgiler sadece aday çalışanı referans kontrollerinin yapılması amacı ile işlenebilir.
  • III. Bu haller yönünden aday çalışandan açık rıza alınır.
  • c. Saklama Süresi
  • I. Aday çalışanın adaylık süreci tamamlanmaz ve istihdam sağlanmaz ise yani aday çalışan Hasel nezdinde çalışmaya başlamaz ise aday çalışanın kişisel verileri iki ay içerisinde (en geç iki aylık süre sonundaki ilk rutin imha işlemi esnasında ) imha edilir.
  • II. Aday çalışanın istihdamı sağlanır yani aday çalışan Hasel nezdinde çalışmaya başlar ise artık kişisel verilere ait süreçler çalışanların kişisel verilerinin işlenmesi prosedürüne tabii olarak sürdürülür ve kişisel veriler bu aşamadan sonra ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir.
  • d. Hasel tarafından aday çalışan verileri ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmaz ve yurtdışına aktarılmaz
 • 11. ZİYARETÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİ
  • a. Ziyaretçi Giriş Çıkış Fiziksel Mekan Kayıtları
   HASEL tarafından fiziksel mekan güvenliğinin, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temin ve takibi; acil durum süreçlerinin; iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve gerektiğinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla; yasal düzenlemelere uygun olarak ziyaret sebebi her ne olursa olsun ziyaretçilerin, bina giriş çıkışların ve bina içi birim geçişlerinin takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.
   Ziyaretçilerin bilgilendirilmesi amacı ile mekan girişlerinde gerekli uyarı görünür bir biçimde yer almaktadır.
  • b. Ziyaretçilere Sağlanan İnternet Erişimi
   HASEL tarafından bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu tarafından yürütülen işleme faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanması ve gerektiğinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla; yasal düzenlemelere uygun olarak işyeri içerisinde bulunduğu sürede talep eden ziyaretçilere internet erişimi (misafir bağlantısı ile) sağlanabilmektedir.
   Bu halde ziyaretçinin internet erişimlerine ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.
   Hasel’e güvenlik hizmeti veren tedarikçi firma ve kamu / adli otoritenin talebi halinde kamu /adli erk ile ziyaretçi verileri paylaşılmaktadır. Ziyaretçilere ait kişisel veriler ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Yurtdışına aktarılmaz
 • 12. TEDARİKÇİ / ALT İŞVEREN / İŞ ORTAĞI VERİLERİ
  • a.Hasel’in iş ilişkisi içinde olduğu taraflar Hasel tarafından veri sorumlusu olmanın bir gereği olarak, iş ilişkisinin kurulması, yürütülmesi ve sona ermesi süreçleri yönünden hangi kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, verilerin ne sureler ile muhafaza edileceği ve ilgili kişi sıfatı ile KVKK nun 11. Maddesi kapsamındaki hakları konusunda bilgilendirilir. Ayrıca Hasel bu taraflardan KVKK nun kendilerine yükümlediği kanuni taahhütlerini yerine yönünde taahhütlerini sağlar.
  • b.
   Hasel tarafından bu gruptaki ilgili kişilere ait kişisel veriler ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Kişisel veriler taraflar arasındaki iş/sözleşme ilişkisinin gerektirdiği ölçüde ve sıklıkta HASEL’in mesleki danışmanları, muhasebeci ve mali müşavirleri, denetçileri, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketler, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile hizmet alınan iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanları, HASEL'in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlar, bankalar, kamu / adli otorite gibi yurt içinde veya yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilir.
  • c.
   Hasel tarafından bu gruptaki ilgili kişilere ait kişisel veriler ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilirler.
 • 13. GÜVENLİK KAMERASI KULLANIMI
  HASEL tarafından fiziksel mekan güvenliğinin, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temin ve takibi; acil durum süreçlerinin yürütülmesi; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi; iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve gerektiğinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla; yasal düzenlemelere uygun olarak ziyaret sebebi her ne olursa olsun ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin güvenlik kamerası ile görüntü kaydı alınmakta ve bu kayıtlar 21 gün süre ile fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.
  Görüntü kaydı alınan yerlerde, ilgili kişinin bilgilendirilmesi amacıyla, görüntü kaydı alındığına dair uyarı görünür bir biçimde yer almaktadır.
 • 14. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
  • a. Alıcı Grupları
   Kişisel veriler mevzuattan kaynaklanan gerekliliklerin ve bu politikada yer alan amaçların yerine getirilmesine yönelik olarak, KVKK ve diğer yasal düzenlemelerde yer alan işlenme şartları, genel ilkeler çerçevesinde ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak aşağıdaki alıcı gruplarına aktarılabilir.
  • • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
  • • Hissedarlar
  • • İş Ortakları
  • • Tedarikçiler /Yükleniciler / Alt İşverenler
  • • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • b. Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarımı
   Kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve Kurul tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket edilir. İlgili kişiye ait kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılmaz.

   Ancak;
   Kişisel veriler bu politikanın 6a maddesinde, özel nitelikli kişisel veriler yönünden bu politikanın 6b maddesinde yer alan hallerin varlığı halinde aktarılabilir. (Bu aynı zamanda KVKK m.8 atfı ile KVKK m5 ve m 6 hükmüdür)
  • c. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması
   Kişisel veriler yurtiçinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi, yurtiçinde işlenerek veya yurtdışında dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yurt dışına da aktarabilir. Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve Kurul tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket edilir. Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılamaz.
  • Ancak;
  • • Kişisel veriler bu politikanın 6a maddesinde, özel nitelikli kişisel veriler yönünden bu politikanın 6b maddesinde yer alan hallerin varlığı halinde / VE DE BUNA EK OLARAK /
  • • Verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın olması /VEYA /
  • • Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.
   Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilecek olup iş bu Politika’nın yayımı tarihi itibari ile henüz yayımlanmamıştır.
   KVKK nun 9. Maddesi hükmü gereği kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
 • 15. VERİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
  HASEL, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik olarak ilgili verini niteliğine uygun olarak gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır. KVKK ve bağlı mevzuat ile bu Politika hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar, yaptırır. Bu kapsamda aykırılık tespiti halinde bir yandan aykırılığın giderilmesine dair tedbir ve aksiyonları alırken diğer yanda aykırılığa sebep olanlar nezdinde gerekli disiplin ve/veya yasal ve/veya Kurul nezdinde idari süreçleri işletir.
 • 16. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI
  • a. İlgili kişinin hakları ve bu hakların kullanılması yöntemi KVKK madde 11 kapsamında belirlenmiştir. Buna göre ilgili kişinin hakları aşağıdaki gibidir.
   • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
   • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
   • e) KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
   • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
  • c. İlgili kişi kurul tarafından bir yöntem belirleninceye kadar yapılacak başvuruların yazılı olarak yapılması gerekmektedir.
  • d. İlgili kişi tarafından yapılacak başvuru sırasında ilgilinin hangi hakkını kullandığını açıkça belirtmesi ve varsa bilgi ve belgeleri ile birlikte HASEL’in “Mescit mah. Demokrasi cad. No:21/29 34956 Orhanlı Tuzla İstanbul, Türkiye” adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya noter aracılığıyla veya mail yoluyla kvkk@hasel.com adresine göndermesi gerekmektedir.
  • e. İlgili kişi tarafından başvuru gerçekleştiğinde Veri sorumlusu olarak HASEL veya onun temsilcisi tarafından, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili talepleri niteliğine göre en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak veya Kurul tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücreti karşılığında ilgili kişi tarafından sonuçlandırılır. Bu sürenin başlayabilmesi için ilgili kişi tarafından yapılan talepler yazılı veya Kurul’un belirlediği diğer yöntemlerle veri temsilcisine gönderilmelidir ve ayrıca veri sahibinin kimliğini teyit ve tevsik edici belgelerde eklenmek suretiyle iletilmelidir.HASEL veri sorumlusu temsilcisi başvuruda bulunan ilgili kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir ve ilgili kişinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, ona başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir
  • f. Başvurusu reddedilen veya verilen cevabı yetersiz bulunan veya başvurusuna süresinde cevap verilmeyen ilgili kişi cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 gün ve her durumda başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurul’a şikâyette bulunma hakkına sahiptir.
  • g. İlgili Kişinin Başvurusu Aşağıda Yer Alan Hallerde Reddedilebilir.
  • • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
  • • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi
  • • İlgili kişi tarafından talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması,
  • • İlgili kişi tarafından orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,
  • • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
  • • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi
  • • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
  • • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
  • • İlgili kişinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleyeceğine dair somut nedenlere dayanan emarelerin olması,
 • 17. İLİNTİ
  Bu Politika, HASEL ÇALIŞANLARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI ve KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI ile birlikte HASEL nezdinde yürürlükte olan diğer politikalar ile birlikte yürütülür. Bu Politikada hüküm yer almayan hallerde hüküm bulunduğu ve uygun olduğu müddetçe ilintili politikaların hükümleri uygulanır.
 • 18. YÜRÜRLÜK
  Bu politika, HASEL tarafından yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği
HASEL İSTİF MAKİNALARI ANONİM ŞİRKETİ

Posta Adresi
Mescit Mah. Demokrasi Cad. No:21/29 34956 Orhanlı–Tuzla– İstanbul

e-posta Adresi
kvkk@hasel.com

HASEL İSTİF MAKİNALARI ANONİM ŞİRKETİ (HASEL) olarak;

Kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat ile bu Aydınlatma Metninin bağlı bulunduğu Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası (Politika) kapsamına uygun

Bu kapsamda bildirilen amaçlar doğrultusunda ve de bu amaçlarla sınırlı olarak kişisel verilerin işlenme şartları ve genel ilkelere uygun bir biçimde işliyor yurt içindeki ve yurt dışındaki alıcı gruplarına KVKK’na ve Politika’ya uygun bir biçimde aktarıyoruz.

Kişisel veri sahibi (ilgili kişi) olarak KVKK kapsamındaki haklarınız aşağıdaki gibidir.

 • • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • İşleme sebeplerinin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • • Kanuna aykırı olarak işleme sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Kişisel Veri Sahibi ilgili kişi olarak başvuru formu ile şirketimize başvuru yapabilirsiniz

Bu Genel Aydınlatma Metninin ek olarak yer aldığı III. TARAFLAR İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI DAHİL KVKK Politikalarımız ile ilgili olarak bu sayfamızdan VEYA yukarıdaki adresimiz VEYA e-posta adresimizi kullanarak bilgi alabilirsiniz.

Başvuru yapmak için,

 • • Aşağıdaki düğmeye tıklayıp İlgili Kişi Başvuru Formunu bilgisayarınıza indirilmeli
 • • Formu doldurulmalı
 • • EK 4 – ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİNDE YER ALAN POSTA ADRESİNE İADELİ TAAHHÜTLÜ MEKTUP VEYA NOTER ARACILIĞIYLA VEYA E POSTA ADRESİNE MAİL YOLU İLE GÖNDERİM YAPILMALIDIR

Başvuru Formunu İndir

HASEL İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş (HASEL) olarak; “veri sorumlusu” sıfatıyla, işverenliğimizle olan istihdam ilişkiniz / iş sözleşmenizin gerekleri ile yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile ve bu amaçla bağlantılı olarak kişisel verilerinizin, kaydedileceğini, depolanacağını, saklanacağını, yeniden düzenleneceğini, yetkili kurumlarla paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, 3. kişilere aktarılacağını ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Adli Sicil (Sabıka) kaydı İcra takip dosyalar dosya, borç, müzekkere cevap, ödeme bilgileri, Özgeçmiş (CV) kapsamında yer alan tüm veriler (Referanslarınız dahil)
Adres bilgisi İç terfi değerlendirme süreçleri ve terfi kayıtları Parmak izi kayıtları
Ad-Soyad İdari izin kayıtları Performans ve kariyer gelişim bilgisi,
Aile bildirim formları (aile, yakın bilgileri) ve nüfus kayıt örnekleri İstirahat raporları Puantaj ve performans raporları,
Avans kayıtları İş bilgisayarı IP adresleri ve web gezinti hareketleri, Sağlık poliçeleri,
Adaylık Süreci Kayıtları İş görüşmesi süreci tutulan kayıtlar ve değerlendirme notları Sağlık raporları
Banka ve ödeme bilgileri, İş otomobili lokasyon kayıtları Haftalık/günlük çalışma süre kayıtları
Bordrolar İş sözleşmesi SGK kayıtları
Çalışma koşullarında değişiklik bildirimlerine ilişkin kayıtlar İş telefonu lokasyon kayıtları Teslim edilen dokuman, araç, ekipman, iş elbisesi vs. için teslim tutanakları
Devamsızlık kayıtları İşe giriş - ayrılma bildirgeleri Tazminat kayıtları
Diploma, sertifika, mesleki yeterlilik, eğitim ve becerilerinize dair kayıtlar, Kan grubu bilgisi, TC No; Pasaport No; SGK No
Disiplin süreçlerine ilişkin ayıtlar (şikâyet, tutanak, savunma, disiplin yaptırımı vs.) Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri Telefon numarası,
Doğum tarihi, yeri Kaza kayıtları Terhis belgesi; Askerlik Kayıtları
Eğitim katılım, değerlendirme, sınav, sonuç vs. kayıtları Kimlik fotokopisi, Toplantı kayıtları,
Ehliyet belgesi yer alan kan grubu ve diğer kayıtlar KVKK Açık rıza formu /Aydınlatma formu Ücret, prim vs. yan haklara dair kayıtlar
e-posta, Medeni durumu, Yıllık izi, Mazeret İzni Kayıtları,
Fesih bildirgeleri Meslek hastalığı kayıtları, Özlük dosyasında yer alan kayıt ve belgeler
Fotoğraf Nüfus cüzdanı vb. resmi kimliklerin fotolarında yer alan din, kan grubu dahil bu belgelerin formatı itibari ile standart olarak içeriğinde bulunan diğer tüm kayıtlar Tarafınızca temin edilen belgeler

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR?
Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir.

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

 • • İş ilişkisinin ispatlanması ve iş sözleşmesi gereği karşılıklı edimlerin ifası
 • • Ücret ve ücrete ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması, bordro süreçlerinin yürütülmesi, ispatlanması
 • • Hastalık, mazeret izinlerinin, yıllık izinlerin takibi ve izlenmesi
 • • Devamsızlıkların takibi,
 • • Disiplin süreçlerinin takibi,
 • • Mesai başlangıcı, mesainin sona ermesi, ara dinlenme sürelerinin kullanılması gibi çalışma sürelerinin takibi,
 • • Hukuki süreçlerin yönetimi
 • • İş sözleşmesi ve işin ifasına uygun bir şekilde ve bu amaçlarla sınırlı olarak işçinin bilgisayar, internet, elektronik posta, telefon, araç kullanım kurallarına uyumunun takibi ve izlenmesi amaçları ile işlenebilir.

 İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

 • • Mevzuat kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
 • • Mahkeme kararlarının, İcra Daireleri gibi yetkili kurum ve otoritelerin taleplerinin yanıtlanması, yerine getirilmesi
 • • Sosyal güvenlik mevzuatından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları ile işlenebilir.

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

 • • Fiziksel güvenlik prosedürleri gereği (hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb.) operasyon alanları, çalışanların kişisel eşyalarının yerleştirildiği dolaplar, yangın kaçış noktaları, bina/bölüm giriş-çıkış noktaları ve dinlenme odalarında yerleştirilen kameralarla görüntü alınması amaçları ile işlenebilir.

Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle;

 • • Müşteriyle olan sözleşmenin ifası amacı ile
 • • Müşteriyle olan sözleşme gereği yasal prosedürlerin yerine getirilmesi amacı ile
 • • Sunulan hizmet kalitesinin değerlendirilmesi; çalışanlara eğitim verilmesi amaçları ile işlenebilir.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

 • • Operasyonlarda çalışanların iş yapış biçimlerinin değerlendirilmesi, terfi süreçlerinin uygulanması
 • • Vekâletname çıkarılabilmesi
 • • Muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi, ücret ve diğer yasal ödemelerinin, zorunlu BES kesintilerinin vs. yapılabilmesi
 • • Bilgi güvenliği denetimlerinin yürütülebilmesi
 • • Şirket sistemlerinin çalışmasının sağlanması ve işyeri düzeninin temini
 • • Yazılımlara ve dosyalara erişim için yetkilendirilmelerin yapılması, yazılımların geliştirilip yürütülebilmesi
 • • Şirket içi raporlama yapılması ve kayıt tutulması
 • • Çalışanlar arasındaki ilişkilerin ve motivasyonun geliştirilmesi
 • • Vardiya yönetiminin ve takibinin yapılması
 • • Eğitim süreçlerinin takibi, eğitimlerin organize edilmesi
 • • Verimliliğin artırılması
 • • Sosyal ve yan haklar ile ilgili yönetim, iyileştirme ve organizasyon
 • • Kapı ve sistem giriş çıkışlarının yönetilmesi, iş yerinin fiziki güvenliğinin temini
 • • İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi
 • • Taşıma servisi hizmeti sağlanması
 • • Şirketin temsili, Şirket adına 3. kişilerle irtibatın yürütülmesi
 • • Gizlilik taahhüdüne bağlı olarak Şirket işgücünün detaylı inceleme çalışması
 • • Hukuka aykırılıkların zamanında belirlenmesi
 • • Şirket için kullanılan/ kullanılacak yazılım ve uygulamaların 3. taraf şirketler tarafından geliştirilmesi ve yönetilmesi.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN MUHAFAZA SÜRESİ NEDİR?

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTİÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI?

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz;

 • • İş Kanunu,
 • • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu,
 • • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Kanunu,
 • • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri gerektirdiği ve izin verdiği ölçüde

 • • Kişisel Verileri Koruma Kurumu,
 • • Maliye Bakanlığı,
 • • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
 • • Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
 • • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
 • • Türkiye İş Kurumu (İş-Kur),
 • • Bankalar


Gibi ilgili kurum ve kuruluşlar, kamu ve özel tüzel kişileri ile paylaşılabilir.
(Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile SGK ile ücretlerinizin ödenmesi amacı ile banka ile paylaşılmaktadır.)

 • • Kişisel verileriniz, Hasel’in mal ve hizmet sunduğu /aldığı şirketler, hizmet aldığı insan kaynakları danışmanlık şirketleri, bilgi teknolojileri şirketleri, mesleki danışmanlar, avukatlar, muhasebeciler, iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve Hasel’in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlar gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir.
 • • (Örneğin, hizmet vermekte olduğumuz müşterilerimizin talebi halinde, ilgili operasyonda çalışanlara ait kişisel veriler müşteri firmalarla paylaşılmaktadır.)


5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTDIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI?

Kişisel verileriniz, KVKK'na uygun olarak, özellikle HASEL’in verinin paylaşılmasında çalışanın (ilgili kişi) temel hak ve özgürlüğünü zedelemeyen meşru menfaati varsa ya da sözleşmesinin ifası gerektiriyorsa yeterli korumaya sahip olan veya yeterli korumaya sahip olmayan ülkelerdeki 3.kişiler söz konusu ise diğer yasal koşullar sağlanmak kaydıyla aktarılabilir

6. KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ İLGİLİ KİŞİ SIFATI İLE HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK’nın 11. maddesi gereği kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız aşağıdaki gibidir. Bu haklarınız ile ilgili olarak ŞAHSEN İŞVERENLİĞİMİZ İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİNE VEYA AŞAĞIDAKİ POSTA / EPOSTA ADRESİNE BAŞVURABİLİRSİNİZ.

 • a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) KVKK m.7 e göre işleme sebeplerinin ortadan kalkması halinde verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

 • • Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde, olarak sonuçlandırılacaktır.
 • Başvurunuz kapsamındaki ilgili olabilecek tüm bilgi ve belgeleri de başvurunuza eklemenizi rica ederiz.
 • BAŞVURULARINIZDA KULLANABİLECEĞİNİZ İLETİŞİM BİLGİLERİ ŞU ŞEKİLDEDİR.

Posta Adresimiz : Mescit Mah. Demokrasi Cad. No:21/29 34956 Orhanlı – Tuzla – İstanbul
e-posta Adresimiz : kvkk@hasel.com

1. Veri Sorumlusu Kimlik ve İletişim Bilgisi aşağıdadır.

Veri Sorumlusu : HASEL İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Posta Adresi : Mescit Mah. Demokrasi Cad. No:21/29 34956 Orhanlı – Tuzla – İstanbul
e-posta Adresi : kvkk@hasel.com

2. Hasel olarak;

Duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin;
İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü bir biçimde
Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu verileri talep etmeye yetkili kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, sadece yurtiçinde şirketimize güvenlik hizmeti veren şirkete aktarılacağını ve KVKK’da sayılan sair şekilde işlenebileceğini bildiririz.

3. Ziyaretçi verilerinin toplanma şekli aşağıdadır.

Kişisel verilerinizi şirkette yerleştirdiğimiz kameralarla ve tarafımıza sözlü veya fiziksel ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz.

4. Tarafımızca ziyaretçilere ilişkin işlemeye konu olabilecek kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

 • • Adı – Soyadı / Unvanı
 • • Araç Bilgileri
 • • Giriş Çıkış Kayıtları
 • • Kamera Görüntüleri
 • • Paylaşması Halinde Kartvizitinde Yer alan Bilgiler
 • • Çalıştığı/temsil ettiği/adına ziyaret sağladığı kuruluş


5. Ziyaretçi verileri işlenme amaçları aşağıdaki gibidir.

Hasel’in, ziyaretçimizin ve çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanması ve fiziksel güvenlik prosedürleri gereği;

 • • Ziyaretçi kaydı alınmaktadır.
 • • Operasyon alanları, yangın kaçış noktaları, bina/bölüm giriş-çıkış noktaları ve dinlenme alanlarındaki KAMERALARLA ÇALIŞAN VE ZİYARETÇİLERİN KAMERA KAYDI ALINMAKTADIR.

6. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirli veya işlendiği amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmektedir.

7. Ziyaretçi verilerinin 3. kişilerle paylaşılması

Verileriniz ilgisiz 3. Kişilerle paylaşılmamaktadır. Şirketimize güvenlik hizmeti veren tedarikçi firma ve kamu / adli otoritenin talebi halinde kamu /adli erk ile 3. kişi ziyaretçi verileri paylaşılmaktadır. Verileriniz yurtdışı 3.kişilerle paylaşılmamaktadır.

8. KVKK gereği ilgili kişi olarak haklarınız şu şekildedir.

KVKK madde 11 gereği kişisel verileriniz ile ilgili; ŞAHSEN VEYA YUKARIDAKİ POSTA / VEYA / E POSTA ADRESİNE BAŞVURARAK

 • • Şirket’in kişisel verilerinizi işleyip işlemediğini öğrenmek, işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • • Verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
 • • Yanlış/eksik verilerinizin düzeltilmesi ve verilerinin aktarıldığı/aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etmek
 • • Kişisel verilerinizin KVKK m.7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesi/yok edilmesini talep etmek
 • • Aynı zamanda verilerin aktarıldığı/aktarılabileceği 3.kişilerin söz konusu silme/yok etme hususunda bilgilendirilmesini talep etmek
 • • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizi sonuçları çıkarlarınıza aykırıysa itiraz etmek
 • • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek HAKLARINA SAHİPSİNİZ!
 • Başvurunuzdaki talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde, sonuçlandırılacaktır.
 • İlgili kişinin başvurusunda hangi hakkını kullandığını açıkça belirterek varsa ilgili bilgi/belgeleri birlikte göndermesi gereklidir.
 • BAŞVURULARINIZDA YUKARIDA YER ALAN POSTA ADRESİNE İADELİ TAAHHÜTLÜ MEKTUP VEYA NOTER ARACILIĞIYLA VEYA E POSTA ADRESİNE MAİL YOLU İLE GÖNDERİM YAPILMALIDIR.

1. Veri Sorumlusu Kimlik ve İletişim Bilgisi aşağıdadır.

Veri Sorumlusu : HASEL İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Posta Adresi : Mescit Mah. Demokrasi Cad. No:21/29 34956 Orhanlı – Tuzla – İstanbul
e-posta Adresi : kvkk@hasel.com

2. Hasel olarak;

İşleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde; duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde;

Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde aktarılacağını ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

3. Tarafımızca sizinle iş ilişkimiz ve iş yapış biçimimiz kapsamında işlemeye konu olabilecek kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verileri İsim - soy isim; doğum tarihi, doğum yeri, nüfus cüzdanı, ehliyet ve kimlik belgesi niteliğindeki belgelerin suretleri ile bunlar kapsamındaki kimlik verileri
Özlük Verileri Alt işverenlerimizin çalışan ve yetkililerinin isim, soy isim; SGK kayıtları gibi asıl işveren alt işveren ilişkisi gereği asıl işveren sıfatı ile sorumluluklarımızın yerine getirilmesi amacı ile ve bu amaçla sınırlı olarak gerekli özlük dosyası verileri
İletişim Verileri Adres; e- posta adresi, telefon numarası, faks numarası
Finansal Veri Banka Hesap Bilgileri, vergi dairesi vergi no bilgileri, ödeme kayıtları
Profesyonel Veriler Mesleki deneyim, unvan, eğitim verileri
Görsel ve İşitsel veri Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları
Diğer Araç plakası ve araç kayıtları
Diğer Sözleşmenin kurulması ifası ve sona ermesi ile ilgili ve bu amaçla sınırlı tüm kişisel veriler

4. Hasel olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki şekillerde topluyoruz.

 • • Sizden ve/veya temsil ettiğiniz tüzel kişinin diğer temsilcileri/çalışanlarından;
 • • Kişisel verilerin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi sureti ile ve de HASEL adresine yerleştirdiğimiz kameralar aracılığı ile fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.

5. Kişisel verileriniz Hasel tarafından aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir.

 • • Tarafınızla HASEL arasındaki iş ilişkisinin/ sözleşmelerin uygulanabilmesi; şart ve koşullarının yerine getirilmesi,
 • • Tarafınız veya temsil ettiğiniz tüzel kişi tarafından HASEL'e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ifası;
 • • İletişimin sağlanması
 • • HASEL ile aranızdaki iş ilişkisi/sözleşme kapsamında; ifa ettiğiniz hizmetin / edimin /malın kalite kontrolü ve değerlendirmesi
 • • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • • Alt İşveren / Tedarikçi çalışanlarından destek / geri bildirim alınması
 • • HASEL olarak yürürlükteki politikalarımızı uygulamak açısından gerekli olması
 • • Haklarınıza zarar vermemek kaydı ile HASEL’in meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,
 • • HASEL olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile
 • • Sözleşmenin kurulması, ifası, sona erdirilmesi ve de HASEL’in haklarının korunması amaçları ile
 • • İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

6. Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılması

Kişisel verileriniz ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.
Kişisel verileriniz taraflar arasındaki iş/sözleşme ilişkisinin gerektirdiği ölçüde ve sıklıkta HASEL olarak hizmet aldığımız mesleki danışmanlarımızla, muhasebeci ve mali müşavirlerimizle, denetçilerimizle, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketlerle, yasal yükümlülüklerimizi getirmek için hizmet aldığımız iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanlarıyla, HASEL'in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlarla, bankalarla, kamu / adli otorite gibi yurt içinde veya yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

7. KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ İLGİLİ KİŞİ SIFATI İLE HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK madde 11 gereği kişisel verileriniz ile ilgili; ŞAHSEN VEYA YUKARIDAKİ POSTA / VEYA / E POSTA ADRESİNE BAŞVURARAK

 • • HASEL’in kişisel verilerinizi işleyip işlemediğini öğrenmek, işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • • Verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
 • • Yanlış/eksik verilerinizin düzeltilmesi ve verilerinin aktarıldığı/aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etmek
 • • Kişisel verilerinizin KVKK m.7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesi/yok edilmesini talep etmek
 • • Aynı zamanda verilerin aktarıldığı/aktarılabileceği 3.kişilerin söz konusu silme/yok etme hususunda bilgilendirilmesini talep etmek
 • • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizi sonuçları çıkarlarınıza aykırıysa itiraz etmek
 • • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek HAKLARINA SAHİPSİNİZ!
 • • Başvurunuzdaki talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde, sonuçlandırılacaktır.
 • • İlgili kişinin başvurusunda hangi hakkını kullandığını açıkça belirterek varsa ilgili bilgi/belgeleri birlikte göndermesi gereklidir
 • • BAŞVURULARINIZDA YUKARIDA YER ALAN POSTA ADRESİNE İADELİ TAAHHÜTLÜ MEKTUP VEYA NOTER ARACILIĞIYLA VEYA E POSTA ADRESİNE MAİL YOLU İLE GÖNDERİM YAPILMALIDIR.

1- Veri Sorumlusu Kimlik ve İletişim Bilgisi aşağıdadır.

Veri Sorumlusu : HASEL İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Posta Adresi : Mescit Mah. Demokrasi Cad. No:21/29 34956 Orhanlı – Tuzla – İstanbul
e-posta Adresi : kvkk@hasel.com

2- Hasel olarak;

İşleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde; duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde;
Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde aktarılacağını ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

3- Sizinle iş ilişkimiz ve iş yapış biçimimiz kapsamında işlemeye konu olabilecek kişisel veriler aşağıdaki gibidir.

Kimlik Verileri İsim - soy isim; TC No; ehliyet ve kimlik belgesi niteliğindeki belgelerin suretleri ile bunlar kapsamındaki kimlik verileri
İletişim Verileri Adres; e- posta adresi, telefon numarası, faks numarası
Finansal Veri Banka Hesap Bilgileri, vergi dairesi vergi no bilgileri, ödeme kayıtları
Profesyonel Veriler Mesleki deneyim, unvan, eğitim verileri
Görsel ve İşitsel Veri Ziyaret esnasındaki kamera kayıtları
Diğer Sözleşmenin kurulması ifası ve sona ermesi ile ilgili ve bu amaçla sınırlı tüm kişisel veriler


4- Kişisel verileri toplama yöntemi şu şekildedir.

 • • Gerçek kişi olarak sizden ve/veya temsil ettiğiniz tüzel kişinin diğer temsilcileri/çalışanlarından;
 • • Kişisel verilerin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi sureti ile ve de HASEL adresine yerleştirdiğimiz kameralar aracılığı ile fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.
 • • 5- Kişisel veriler aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir.
 • • Mal hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • • Tarafınızla kurulan iş ilişkisinin/ sözleşmelerin uygulanabilmesi; şart ve koşullarının yerine getirilmesi;
 • • Karşılıklı olarak sözleşmenin ve sözleşme konusu edimin ifası;
 • • İletişimin sağlanması;
 • • Taraflar aranızdaki ilişki/sözleşme kapsamında ifa süresi sonrasında değerlendirmeler yapılması geri bildirimler alınması / verilmesi;
 • • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin takibi, gerçekleştirilmesi;
 • • Hasel olarak yürürlükteki politikalarımızı uygulamak açısından gerekli olması;
 • • Haklarınıza zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusu Hasel’in meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması;
 • • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla;
 • • Sözleşmenin kurulması, ifası, sona erdirilmesi;
 • • Hakkın tesisi ve korunması,
 • • Kanunda açıkça öngörülen haller


Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

6- Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılması

Kişisel verileriniz ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.
Kişisel verileriniz taraflar arasındaki iş/sözleşme ilişkisinin gerektirdiği ölçüde ve sıklıkta HASEL olarak hizmet aldığımız mesleki danışmanlarımızla, muhasebeci ve mali müşavirlerimizle, denetçilerimizle, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketlerle, yasal yükümlülüklerimizi getirmek için hizmet aldığımız iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanlarıyla, HASEL'in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlarla, bankalarla, kamu / adli otorite gibi yurt içinde veya yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

7- KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ İLGİLİ KİŞİ SIFATI İLE HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK madde 11 gereği kişisel verileriniz ile ilgili; ŞAHSEN VEYA YUKARIDAKİ POSTA / VEYA / E POSTA ADRESİNE BAŞVURARAK

 • • HASEL’in kişisel verilerinizi işleyip işlemediğini öğrenmek, işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • • Verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
 • • Yanlış/eksik verilerinizin düzeltilmesi ve verilerinin aktarıldığı/aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etmek
 • • Kişisel verilerinizin KVKK m.7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesi/yok edilmesini talep etmek
 • • Aynı zamanda verilerin aktarıldığı/aktarılabileceği 3.kişilerin söz konusu silme/yok etme hususunda bilgilendirilmesini talep etmek
 • • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizi sonuçları çıkarlarınıza aykırıysa itiraz etmek
 • • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek HAKLARINA SAHİPSİNİZ!
 • - Başvurunuzdaki talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde, sonuçlandırılacaktır.
 • - İlgili kişinin başvurusunda hangi hakkını kullandığını açıkça belirterek varsa ilgili bilgi/belgeleri birlikte göndermesi gereklidir
 • BAŞVURULARINIZDA YUKARIDA YER ALAN POSTA ADRESİNE İADELİ TAAHHÜTLÜ MEKTUP VEYA NOTER ARACILIĞIYLA VEYA E POSTA ADRESİNE MAİL YOLU İLE GÖNDERİM YAPILMALIDIR.